Ska vi sluta prata om mångfald?

I en värld där orättvisor och diskriminering fortfarande är ett vanligt förekommande på arbetsplatser är det ytterst viktigt att vi gemensamt arbetar för att skapa rättvisa. Något vi möjliggör genom att fokusera på alla individers olika kompetenser och erbjuda rätt resurser utifrån behov. I denna artikel kommer vi behandla vad equity betyder och varför det har blivit en alltmer central fråga inom dagens organisationer.

Equity i bokstäver.

Organisationer, företag, fackförbund och samhällsaktörer driver i varierande grad frågor kring mångfald. Företag fokuserar på att uppnå mångfald i sina organisationer genom att aktivt jobba med värdeord, värdegrund och att sätta rätt inriktning i företagets HR-processer. En mängd forskningsrapporter finns inom området och lagstiftning som stöttar mångfaldsarbetet har implementerats. Men är begreppet mångfald det rätta angreppssättet för att främja rättvisa på dagens arbetsplatser?

Vad är equity?

Idag pratar man om equity, vilket är rättvisa direkt översatt från engelskan. Insight Global beskriver begreppet equity bland annat genom Merriam Websters definition: ”Justice according to natural law or rights; freedom from bias or favoritism.”

Fokuset på mångfald har skapat trygghet för många människor. Men har mångfaldsarbetet lett fram till det som i realiteten är equity? Är mångfaldsarbetet trovärdigt när det ändå finns orättvisor och ojämlikheter inom organisationen? Ska vi sluta prata om mångfald och istället fundera kring innebörden av begreppet equity?

Med individen i fokus

I en artikel av Insight Global beskriver man att equity på arbetsplatser handlar om att se mångfald utifrån ett individperspektiv snarare än som en representativ grupp. Genom att se till individen får alla samma möjligheter och resurser utifrån sin kunskapsnivå och kompetens.

Equity – för en rättvis arbetsplats

I en Ted Talk om equity med Pamola Medina säger hon: ”I’m here to convince you to stop talking about diversity.”

I Ted Talken nämner hon också att ordet mångfald missleder oss. Pamola illustrerar att mångfald kan existera på företag, trots att det finns särbehandling och orättvisor. Det saknas helt enkelt equity. Ta del av Pamolas exempel här.

En annan vinkel av equity är att det ligger nära begreppet equality som står för jämlikhet. Låt oss titta på ytterligare ett exempel för att särskilja dessa. Tre personer tittar över ett plank för att se på en fotbollsmatch. Equality ger alla tre personerna tre lådor var att stå på, alla får samma förutsättningar. Men det innebär att den personen som är kortast fortfarande inte ser över och den längsta personen har lådor som hen inte behöver. Equity ger däremot lådor utifrån individens grundförutsättning och behov. Vi tar ovan nämnde exempel igen: Den längsta personen får en låda att stå på och den kortaste personen får fyra lådor att stå på. Resultatet? Samtliga personer ser över planket lika mycket.