Social hållbarhet – inkludering & mångfald på arbetsplatsen

Begreppen mångfald och inkludering har varit på tapeten under en längre tid. Att aktivt arbeta med frågor kring social hållbarhet är idag en självklarhet inom de flesta bolag och organisationer, men vad innebär det egentligen - och varför är det så viktigt? Här belyser vi vikten av inkludering och mångfald på arbetsplatsen, och vad du bör tänka på längs vägen.

Händer formade till ett hjärta mot färgglad bakgrund, social hållbarhet, Amendo

Vad är inkludering och mångfald – och vad är skillnaden?

Ganska ofta ser man begreppen mångfald och inkludering användas synonymt. Och visst hänger de ihop och är ömsesidigt beroende av varandra – men de betyder inte samma sak. Enkelt uttryckt kan man säga att mångfald är någonting man har, och inkludering någonting man gör.

Begreppet mångfald används för att beskriva hur diversifierad en arbetsplats är när det kommer till aspekter som till exempel kön, ålder och utbildningsbakgrund. En arbetsplats med mångfald kan också dra nytta av fler erfarenheter, infallsvinklar och kompetenser i arbetet. Men att bara ha mångfald räcker inte. För att lyckas med att både rekrytera och behålla talanger krävs också ett medvetet fokus på inkludering.

Inkludering handlar om hur man som bolag arbetar med att skapa och förvalta mångfald genom en företagskultur som välkomnar olika perspektiv och erfarenheter. Att arbeta inkluderande innebär alltså att alla människors unika kompetenser och erfarenheter tillvaratas och att alla medarbetares bidrag till företaget värdesätts. Ett inkluderande förhållningssätt bör genomsyra allt från rekryteringsprocess till det dagliga arbetet, och är en förutsättning för att både bolaget och era medarbetare ska nå full potential.

Därför ska du prioritera arbetet med inkludering och mångfald

En diversifierad och inkluderande arbetsplats har visat sig ha många fördelar. Bland annat gynnas kreativiteten och medarbetarnas välmående samt motivation. Mångfald har också visat sig leda till ökad produktivitet, mer effektiv problemlösning och lägre sjukfrånvaro. Att arbeta aktivt med mångfald och inkludering blir allt viktigare också för arbetsgivarvarumärket – och bolagets lönsamhet.

Rekrytera och behålla rätt talanger

Kompetensbristen på arbetsmarknaden är idag stor och kampen om kompetens stenhård. I den kampen är de mjuka värdena viktigare än någonsin. Något som är högt eftertraktat hos dagens arbetssökande är bolagets arbete med mångfald och social hållbarhet. I en undersökning från 2020 uppger hela 83% av de tillfrågade födda mellan 1995 och 2012 att företagens arbete med mångfald och inkludering är en av viktigaste faktorerna i valet av arbetsgivare.

En inkluderande arbetsplats har också lättare att behålla kompetens. Att medarbetare känner sig sedda, delaktiga och uppskattade för vilka de är, är viktiga faktorer för viljan att stanna kvar hos en arbetsgivare. Det räcker alltså inte bara med att säkerställa att en arbetsplats präglas av mångfald – om ni inte samtidigt arbetar aktivt med inkludering riskerar ni att förlora värdefull kompetens.

Boostar lönsamheten

Satsningar på mångfald har dessutom visat sig vara en lönsam affär. I en studie av McKinsey & Company har organisationer med god könsbalans i ledningsgruppen 25 % större chans att nå en lönsamhet över genomsnittet än de med sämre könsfördelning. Företag där det råder etnisk mångfald har hela 36 % högre sannolikhet att prestera bättre ekonomiskt. Att satsa på inkludering och mångfald är alltså en win-win-situation, där era insatser ger både ekonomisk och social avkastning.

Glöm inte ert samhällsansvar

Sist, men inte minst: i grund och botten handlar mångfald och inkludering om att värdera människor lika, oavsett bakgrund. Alla människor bär på omedvetna fördomar som påverkar hur vi ser på andra människors potential och kompetenser. Att som företag arbeta med mångfald och inkludering innebär att erkänna och utmana dessa fördomar. På så sätt kan ni som bolag vara en del av en positiv samhällsutveckling, där målet är att alla människor värderas lika och ges samma förutsättningar.

Så arbetar du med inkludering och mångfald – 5 tips!

 • Se till den stora bilden
  Det är viktigt att både ledning och medarbetare förstår vikten av ett hållbart och framgångsrikt mångfaldsarbete – och ställer sig bakom de insatser som finns. Mångfald bör ligga till grund i företagets kultur och prägla hela verksamheten.
 • Utbilda
  Att erkänna och utmana fördomar – både sina egna och andras – kan vara svårt. En förutsättning är kunskap. Genom att utbilda både ledning och medarbetare i fördelarna med mångfald och inkludering ökar ni chanserna att alla medarbetare känner sig inkluderade och uppskattade på arbetsplatsen.
 • Tänk culture add – inte culture fit
  Tidigare talade man mycket om vikten av culture fit, att kandidater skulle passa in i rådande företagskultur. Men tänk på saken: vill du hellre ha någon som tänker likadant som ni alltid gjort, eller någon som kommer in med nya perspektiv? Istället för att fokusera på att hitta kompetens som smälter in – våga tänk utanför boxen och leta efter kandidater som tillför nya idéer och tankesätt.
 • Rekrytera fördomsfritt
  Fördomsfri och kompetensbaserade rekrytering är viktigt för att skapa mångfald. För att säkerställa en sådan process bör ni som bolag sträva efter en datadriven och strukturerad rekryteringsmodell. På så sätt undviker ni att urvalet påverkas av omedvetna fördomar – och säkerställer att alla kandidater får samma bemötande.
 • Socialt engagemang
  Det blir allt vanligare att företag engagerar sig externt, i organisationer som arbetar med att främja inkludering och integration i samhället och på arbetsmarknaden. Att som företag ta ett större grepp om arbetet med social hållbarhet är ett värdefullt sätt att ta sitt samhällsansvar. Men att engagera sig i sociala frågor och sammanhang är inte bara en god samhällsgärning – det gynnar också ert arbetsgivarvarumärke. Vad företag kan och vill bidra med på samhällsnivå är faktorer som blir allt viktigare för att bygga ett starkt employer brand.