Almi visar vägen till jämställdhet på arbetsplatsen

Att arbeta med mångfald och jämställdhet blir en allt viktigare fråga för våra kunder. Almi har under de senaste åren satsat stort på arbetet kring jämställdhet och mångfald, och förstått vikten av att ha det förankrat i verksamheten.

Papperspilar mot rosa bakgrund.

Jämställdhet på arbetsplatsen – ett långsiktigt arbete

För ett antal år sedan satte Almi upp en tydlig vision att bli en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser. För att ta sig dit behövdes fler kvinnor i verksamheten, framförallt i ledande befattningar, och det var då som Almi började arbeta med jämställdhetsfrågan på riktigt.

– Vi började med att utbilda alla medarbetare i genus och jämställdhet, på både ett teoretiskt plan och ett värderingsplan, säger Ingrid Kalderén, HR-direktör på Almi.

Det var en stor satsning som hela organisationen deltog i under nio månader. För att kunna mäta utvecklingen av könsfördelningen inom organisationen togs det fram ett jämställdhetsindex, vilket än i dag används för att följa upp det löpande arbetet.

– I dag har vi väldigt fina siffror när det kommer till jämställdhet, och nu är organisationen mogen att ta sig an även mångfaldsfrågan, säger Linda Gerdin, HR-ansvarig på Almi.

Ställ krav på externa leverantörer

På Almi handlar det inte bara om att arbeta med frågorna internt, utan också att ställa krav på sina leverantörer. Det gäller inte minst vid rekrytering och bemanning.

– Vi har ett tydligt krav att rekryteringsföretagen ska kunna beskriva hur de aktivt jobbar med de här frågorna i varje del av rekryteringsprocessen. Vi har också olika kriterier som ska uppfyllas, till exempel att det är både en man och en kvinna som ansvarar för rekryteringen, och att annonsen inte är formulerad på ett sätt som bara attraherar vissa grupper, säger Linda Gerdin.

En enkel sak är att be rekryteraren om att till exempel båda könen ska finnas representerade på kandidatlistan. Det är inte alltid möjligt, men bara genom att lyfta frågan och hjälpa varandra att tänka i de här banorna kommer vi ett steg närmare.

– Vi är beroende av att rekryteringsbranschen utvecklar sitt sätt att jobba med ett mångfaldsperspektiv. Det är jätteviktigt för mig när jag väljer leverantörer, säger Ingrid Kalderén.

Viktigt med tydliga ägardirektiv

En stor bidragande faktor till Almis framgång i jämställdhetsarbetet är att frågan har tagits på allvar i ledningen, och att det råder en genomgående övertygelse om att jämn könsfördelning bidrar till en mer framgångsrik verksamhet.

– Vi har haft förmånen att våra ägare har varit väldigt tydliga, ner till en VD som själv har varit övertygad och ställt krav. Det är jätteviktigt i de här frågorna, att det kommer från en tydlig ägarstyrning. Det är egentligen inte mer magiskt än att ledning och ägare ställer krav på lönsamhet. Det är inte svårare att åstadkomma lönsamhet i ett företag än att åstadkomma mångfald, säger Ingrid Kalderén.

I framtiden hoppas Ingrid Kalderén på att mångfald ska bli en ickefråga.

– Jag ska inte behöva säga till rekryteraren att det måste finnas tre personer representerade på kandidatlistan med utländsk bakgrund – de ska komma med det i alla fall. Ingen ska känna att de behöver byta namn för att få komma på intervju. Vi jobbar med de här frågorna för att vi behöver resultatet av mångfalden, och vi måste alla jobba tillsammans. Alla kan göra något.

3 tips på hur ditt företag kan arbeta för ökad jämställdhet och mångfald:

  1. Kartlägg situationen. Hur ser det ut i organisationen idag?
  2. Formulera ett mål. Vad vill vi nå upp till, och varför?
  3. Koncentrera arbetet på några få aktiviteter. Satsa på dessa och följ upp arbetet!