Så lyckas du med din hållbarhetsredovisning

Vad innebär det att redovisa hållbarhet och varför är det viktigt för morgondagens ekonomer? Svetlana Sabelfeld är forskare och lärare inom hållbar redovisning på Handelshögskolan i Göteborg. Här berättar hon om hur du lyckas med din hållbarhetsredovisning.

Mobil, jordglob och pengar på träbord

– Dagens företag behöver visa hur de bidrar till samhället! Det ställs högre krav än bara det ekonomiska. Det finansiella är viktigt, absolut, men du behöver också visa hur du bidrar på andra sätt, i ett större sammanhang.

Det säger Svetlana Sabelfeld, forskare och lärare inom hållbar redovisning och medförfattare till boken Redovisning för hållbarhet.

Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att visa upp hur de arbetar med och vad de åstadkommer i ett antal hållbarhetsfrågor. Ämnet fick ett ökat fokus 2016 då det infördes ett nytt kapitel i årsredovisningslagen som innebär att företag i en viss storlek är skyldiga att redovisa ett antal hållbarhetspunkter som berör bland annat miljö och socialt ansvar.

– Hållbar redovisning kan vara väldigt brett. Från början har det associerats med miljö men på senare år har det fått en stark koppling även till ekonomisk och social hållbarhet. De sociala indikatorerna kan innefatta företagets anställningsvillkor, mångfaldsarbete och hur man arbetar för mänskliga rättigheter. Det miljömässiga kan handla om att anpassa sin produktion för att minska energiförbrukning och växthusgasutsläpp till exempel, säger Svetlana Sabelfeld.

Är det inte mätbart så formulera i ord hur företaget påverkar ekonomi, miljö och samhälle – och hur man kan minska den negativa påverkan.

Ett långsiktigt arbete mot hållbar utveckling

Hållbarhetsredovisningen hjälper till att mäta arbetet med sociala och miljömässiga aspekter i företags verksamhet. Syftet är att visa upp vad som har uppnåtts i arbetet mot en långsiktig hållbar utveckling.

– Det är inte alltid lätt att sätta siffror på hållbarhetsarbetet. Den kan ta tid för företag att hitta mätpunkter och indikatorer. Men oavsett måste man börja reflektera över det. Är det inte mätbart så formulera i ord hur företaget påverkar ekonomi, miljö och samhälle – och hur man kan minska den negativa påverkan, säger Svetlana Sabelfeld.

Hållbarhet ökar värdet på kapitalmarknaden

Svetlana Sabelfeld kom in på ämnet 2009 då hon som doktorand inom investor relations fokuserade på hur företag kommunicerar med kapitalmarknaden. Under arbetets gång insåg hon att investerare tittar inte bara på den finansiella informationen utan också generellt hur företag skapar värde – genom det sociala välmåendet, kreativitet, drivkraft och inte minst miljö.

– Investerar företag till exempel i miljövänliga produkter och tjänster, ökar företagets förtroendekapital i samhället. Det ger företaget möjligheten att öka sitt framtida värde på kapitalmarknaden. Dagens investerare har inte bara fokus på den finansiella informationen. Man vill se att det är ett hållbart företag, en hållbar investering, säger Svetlana Sabelfeld.

Att företag ökar fokus på både sitt eget hållbarhetsarbete och de företag man investerar i bekräftas i PwC:s undersökning Private Equity Responsible Investment Survey. Undersökningar baseras på Private Equity-bolag runt om i världen. Europa sticker ut som den region där engagemanget kring hållbara investeringar är störst.

– Utvecklingen när det kommer till hållbara investeringar, så kallade SRI, Sustainable and Responsible Investments, sker globalt. Och inte minst svenska investerare är tidiga i den utvecklingen, säger Svetlana Sabelfeld.

Kommunikation en viktig del av redovisningen

Svetlana menar att hållbarhetsrapporten är ett utmärkt verktyg för att berätta vad som händer i verksamheten över tid. Att använda underlaget i sin kommunikation, såväl internt som externt, är en framgångsfaktor för att förtydliga hur affärsmodeller, strategier och satsningar bidrar till hållbarhetsarbetet.

– Redovisningskommunikation var egentligen min teoretiska ingång till ämnet. Jag ville se redovisning som kommunikation istället för bara information. Som redovisningsekonom behöver du fundera över vad du egentligen vill säga till din mottagare. Tänk igenom ditt budskap och använd ditt kvantitativa underlag som stöd.

Som redovisningsekonom behöver du fundera över vad du egentligen vill säga till din mottagare. Tänk igenom ditt budskap och använd ditt kvantitativa underlag som stöd.

Involvera olika perspektiv och avdelningar

För att lyckas med hållbarhetsredovisningen är det också viktigt att involvera flera olika avdelningar. En fullständig hållbarhetsrapport kräver, i de flesta fall, perspektiv från andra håll än enbart ekonomi- och finansavdelningarna.

– Som ekonom utbildas och formas du ofta efter ett kapitalmarknadsperspektiv och det blir lite av ett eget språk. Många andra i organisationen sitter på de frågor och svar som behövs för en hållbarhetsredovisning – hur kan vi göra mer för samhälle, människa och miljö?

Det behövs input från flera håll för att kunna svara på det, menar Svetlana.

– Ofta har ingenjörer konkreta lösningar men kommer inte framåt utan ekonomernas strategiska beslut och verktyg för att implementera och leda. HR sitter på värdefull information om personal och humankapital, till exempel. Därför är en bra dialog och förståelse för varandras perspektiv avgörande.

Sverige i toppen

Svetlana anser att Sverige är ett föredöme när det kommer till hållbarhet, både inom redovisning och hur vi kommunicerar kring det.

– Mycket kommer från vårt tidiga politiska engagemang kring miljö- och sociala frågor. Sverige är ofta i toppen när det kommer till vårt miljömässiga engagemang och det märks även i vårt företagsklimat.

Trots det och den nya lagen som infördes, ser Svetlana att det fortfarande saknas stor del av reglering och standardisering inom området. Hon skulle gärna se liknande krav på hållbarhetsredovisningen som det finns på den finansiella.

– Idag finns inga krav på granskningen av kvalitet. Det finns inte lika många standarder för revisorerna att granska som det finns i finansiell redovisning. Kanske är det nästa steg?

Hållbarhetsredovisning är viktigt för morgondagens ekonomer

Svetlana är övertygad om att hållbar redovisning är ett växande område.

– Jag tror definitivt att det kommer bli större. Vi är inte klara! Efter den nya svenska lagen 2016 såg vi att fler studenter blev intresserade av hållbar redovisning. Många ville skriva sina uppsatser i ämnet vilket är glädjande. För unga ekonomer är detta en stor möjlighet, och morgondagens ekonomer kommer definitivt behöva arbeta med dessa frågor.

Nytt hållbarhetsdirektiv omfattar ännu fler

Med EU:s nya hållbarhetsdirektiv (CSRD), som successivt implementeras under 2024-2026, beräknas antalet bolag som måste upprätta en hållbarhetsrapport att femdubblas. Genom direktivet vill EU-parlamentet sätta stopp för greenwashing och lägga grunden till en global standard för hållbarhetsrapportering. Ambitionen är att hållbarhetsrapporteringen ska väga lika tungt som den finansiella rapporteringen. Att utbilda i och anpassa verksamheten för dessa förändringar är därav av största prioritet för många företag just nu – och det förväntas hända mycket inom området den närmsta tiden.

Läs mer om CSRD och de ökade kraven på hållbarhetsrapportering.

Så lyckas du med din hållbarhetsredovisning

  • Involvera viktiga strategiska beslutsfattare. Se till att ledning och nyckelpersoner i organisationen är införstådda i vikten av arbetet och vad som kommer krävas av dem.
  • Reflektera. Vad i vår verksamhet är det som påverkar miljön mest och hur kan vi förändra oss för att ta ett större socialt ansvar? Hur kan det samtidig gynna oss som företag? Lyft blicken till externa parter – vilken påverkan har våra leverantörer på miljö och samhälle?
  • Samarbeta över gränserna. Ha en öppen dialog med ingenjörer, HR, produktion, innovation och andra avdelningar. Diskutera på djupet och sök gemensamt efter lösningar.
  • Sätt mål och följ upp. Formulera vad ni vill uppnå, helst i konkreta mättal och siffror om möjligt. Följ detta över tid och analysera om ni går åt rätt håll i utvecklingen.
  • Kommunicera. Dela med er internt och externt med insikter från hållbarhetsredovisningen. Vad går framåt? Vilka hinder stöter ni på? Hur bidrar era affärsmodeller och strategier till hållbarhetsarbetet? Sätt siffran i ett perspektiv och förmedla ett budskap.

 

Om hållbarhetsredovisning

Den nya lagen började gälla 1 december 2016 och innebär att alla stora och medelstora företag ska upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten ska innehålla information om hur företag arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Källa: riksdagen.se