CSRD och hållbarhetsrapportering i fokus – för en mer hållbar framtid!

EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, tar bolagsrapporteringen in i en ny era. Många välkomnar skiftet som är avgörande för att klara den gröna omställningen - och en viktig nyckel till ökad transparens och ansvar kring hållbarhetsfrågor. Men lika många inser att det kommer krävas en stor insats från såväl ekonomiavdelningen som organisationen i stort för att kunna möta det nya lagkravet. Här reder vi ut några av de vanligaste frågorna kring CSRD och listar våra bästa tips och råd för hur du lyckas med din hållbarhetsrapportering.

Glasklot mot grön bakgrund

Låt oss börja med att reda ut några av de vanligaste frågorna kring hållbarhetsdirektivet CSRD.

Vad är CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt hållbarhetsdirektiv från EU som innebär ökade krav på bolagens hållbarhetsrapportering. Syftet med direktivet är bland annat att öka tillförlitligheten, kvaliteten och tillgängligheten på hållbarhetsinformation.

Vad ska rapporteras i hållbarhetsredovisningen?

I takt med att det nya CSRD-direktivet träder i kraft får hållbarhetsrapporteringen en uppdaterad struktur. Samtliga hållbarhetsrapporter ska utformas i enlighet med ESRS (European Sustainability Reporting Standard). En rapporteringsstandard som syftar till att ge alla rapporter en gemensam utformning. Vilket är fördelaktigt ur många aspekter, inte minst för intressenter och finansiärer som lättare kommer kunna förstå hur företagen arbetar med hållbarhet.

Låt oss bryta ner det ytterligare. Den nya standarden kan delas in i tre övergripande kategorier:

 • Företagsstyrning: Redovisning av bland annat företagets mål för hållbarhetsrapporteringen, dess risker och möjligheter samt ledning och styrning.
 • Miljöfrågor: Redovisning av bland annat företagets koldioxidavtryck, påverkan på biologisk mångfald och användning av resurser.
 • Sociala frågor: Redovisning av bland annat de anställdas arbetsvillkor och hur företaget arbetar med inkludering och mångfald.

När börjar CSRD-direktivet att tillämpas?

De nya reglerna för hållbarhetsrapportering börjar gälla i Sverige den 1 juli 2024. CSRD kommer därefter att implementeras successivt utifrån bolagsstorlek med start från räkenskapsåret 2024.

Vilka företag omfattas av CSRD?

De kommande åren beräknas över 50.000 bolag inom EU att omfattas av kravet på att publicera en hållbarhetsredovisning. Det är en femdubbling jämfört med idag. Först ut att upprätthålla en hållbarhetsrapport är bolag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering. Därefter kommer CSRD successivt att tillämpas inom små, medelstora och stora bolag.

Så påverkas ekonomifunktionen

Nu när vi har rett ut de grundläggande frågorna flyttar vi fokus till ekonomiavdelningarna. Vilka i allra högst grad påverkas av CSRD-direktivet.

Informationen som ska ingå i den nya rapporteringen är tydlig. Frågorna kretsar istället kring hur man säkerställer insamlingen av rätt data och upprätthåller den kvalitet som rapporteringen kräver. För att lyckas krävs en gemensam insats av flera olika avdelningar. Samtidigt som ekonomiavdelningen säkerställer att alla ekonomiska aspekter av hållbarhetsrapporteringen är i enlighet med det nya direktivet, måste avdelningen arbeta tillsammans med ledningsgrupp, complianceavdelningen, IT-avdelningen och hållbarhetsavdelningen/HR-avdelningen för att utveckla de processen och rutiner som krävs för att den nya rapporteringen ska bli så effektiv som möjligt.

Checklista – så rustar du ekonomiavdelningen för det nya direktivet

 • Förstå CSRD-kraven: Avsätt tid för att skapa dig en grundläggande förståelse för vad CSRD innebär för just ert företag.
 • Involvera andra avdelningar: Identifiera vilka avdelningar som kommer arbeta med hållbarhetsrapporteringen och involvera dessa i dialogen.
 • Kompetenssäkra: Har ni rätt kompetens internt för att möta de nya rapporteringskraven eller är ni i behov av tillfällig eller långsiktig förstärkning? Säkerställ att ni har rätt kompetens på plats i god tid innan direktivet träder i kraft.
 • Anpassa rutiner, processer och system: Utvärdera och anpassa era rutiner, processer och system så att de ger er rätt stöd i ert arbete och främjar en effektiv hållbarhetsrapportering.

Hållbarhet är nyckeln till lönsamhet och tillväxt

Förutom att CSRD öppnar upp för möjligheten att ta gemensamma steg mot en mer hållbar framtid, ser vi ofta att ett gediget hållbarhetsarbete även stärker bolagets position och konkurrenskraft. De riktiga vinnarna är de bolag som förstår värdet i att använda sig av hållbarhet för att driva affärsutveckling och innovation. Vilka idag är många, mycket tack vare den gröna omställningen.

Men som sagt, för att bli en hållbar organisation och för att lyckas driva lönsamhet och tillväxt räcker det inte att arbeta med frågorna sådär vid sidan av. Hållbarhetsarbetet måste integreras med affärsverksamheten. Det måste bli en del av företagets DNA och genomsyra organisationen såväl som varje enskild medarbetare. Det är först då de riktiga resultaten skapas.

Hållbarhetsredovisning – viktigt för framtidens ekonomer

Innan vi rundar av denna artikel vill vi ta en titt på hur CSRD-direktivet kommer att påverka framtidens ekonomer och de färdigheter samt kunskaper de kommer behöva besitta.

Vi på Amendo ser en ökad efterfrågan på ekonomer hos våra kunder. Ekonomer som kan analysera och hantera stora mängder data och använda insikterna för att fatta strategiskt viktiga affärsbeslut. Samtidigt är behovet av ekonomer som kan integrera hållbarhetsperspektiv i verksamheten fortsatt konstant. Vi kan konstatera – den traditionella ekonomiavdelningen fortsätter att utmanas med nya roller, arbetssätt och verktyg.

Framtidens kanske viktigaste roll stavas hållbarhetscontroller. En relativt ny roll som kombinerar den traditonella controllerfunktionen med fokus på hållbarhetsfrågor. Exakt vad rollen innebär ser olika ut beroende på bolag och bransch. Men en sak är säker, som hållbarhetscontroller kommer du möta alla delar av verksamheten och axla en nyckelroll i företagets hållbarhetsarbete.

Är du ekonom och intresserad av att bli en del av vårt nätverk? Connect med oss på vår karriärsida.

4 tips för ett lyckat arbete med CSRD

 • Börja i tid! CSRD är ett omfattande arbete som är främmande och utmanande för de flesta av oss – och som kräver sin tid att förstå. Kasta er inte in i arbetet i sista stund. Börja utbilda, reflektera, informera och kommunicera redan nu för att ligga i framkant inför den dag då det är skarpt läge.
 • Säkerställ att styrelse och ledning är med på tåget: När hållbarhetsredovisningen flyttar in i årsredovisningen är det styrelsens yttersta ansvar för såväl rapportens upprättelse som dess innehåll. Se till att ledning och nyckelpersoner i organisationen är införstådda med vad rapporten betyder, vikten av arbetet och vad som kommer krävas av respektive medlem.
 • Hållbarhetsanpassa verksamheten: Sätt en gemensam plan och skapa en kultur som gör att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Hållbarhetsarbetets viktigaste framgångsfaktor är dina medarbetares medvetenhet, engagemang och delaktighet.
 • Kommunicera: Dela med er internt och externt om insikter från hållbarhetsredovisningen. Vilka är verksamhetens långsiktiga hållbarhetsmål? Vilka strategier har ni att luta er mot? Vad går framåt? Vilka är era utmaningar? Transparent kommunikation är nyckeln till tillit och förtroende.  

 

Hur långt har ni kommit i ert arbete med CSRD – och vilka är era specifika utmaningar? Vi på Amendo pratar gärna vidare med dig. Med ett stort nätverk av ekonomer på alla nivåer står vi även redo att hjälpa dig med ditt kompetensbehov. Hör av dig till oss på info@amendo.se så tar vi dialogen vidare.