Att leda förändring i digitaliseringens tid

Den digitala transformationen har revolutionerat förutsättningarna att möta krav på transparens, överblick, flexibilitet och snabb reaktionsförmåga. Förväntningar på den egna organisationen har förändrats på samma sätt, och utvecklingen ställer högre krav på regelefterlevnad och effektivitet.

trappa_rosa_steg

Ledarskap med full insyn

Digitaliseringens framväxt har medfört förändringar på arbetsplatsens, inte minst sagt i rutinerna och processerna. Att det uppstår motstånd på arbetsplatsen är därför ett vanligt förekommande och utmaningen för ledare har varit att få medarbetarna med sig. Förändringen är konstant och en del av vardagen, och ledare måste leva upp till en förväntan om transparent kommunikation. Lyhördhet och transparens med företagets krav är framgångsfaktorer när verksamheter utvecklas rasande snabbt.

Trygghet och företagsklimat

När medarbetare och kunder får allt större insyn i beslut handlar det om att ge plats för individen och det interna klimatet. Trygghet i ledarrollen, att våga lyssna, ta till sig olika perspektiv och samtidigt fatta självständiga beslut ställer höga krav på organisationen.

Verksamhetens vision, värderingar, affär, mål och strategier måste också kommuniceras bra. Likviditet, riskhantering och hållbarhetsfrågor behöver genomsyra hela organisationen.

De praktiska förutsättningarna för att möta dessa nya krav kan se väldigt olika ut inom olika verksamheter. Stora bolaget har förhoppningsvis de personella och ekonomiska resurser som krävs för att snabbt och effektivt ta vara på nya idéer och utveckla nya samarbetsformer och digitala stödsystem. För ett mindre företag kan det i många fall vara tungt att hänga med i den utvecklingen. Det kan innebära en stor utmaning att kunna tillsätta dessa resurser. Men det mindre bolaget kan ändå bli vinnaren genom att jobba smart och fördela ansvaret och involvera fler och på så sätt öka engagemanget i hela organisationen. Lyckas bolaget med det kan kundupplevelsen bli både personligare och mer kundnära. Det kan vara en fördel jämfört det stora företagets möjligheter att involvera alla.

Våra tre bästa tips för att lyckas med ledarkapet i digitaliseringens tid

  • Välkomna ett öppet samtalsklimat och lyssnande ledarskap – på alla nivåer
  • Tydliggör företagets visioner, mål och strategier så att det upplevs som relevant för alla medarbetare – uppdatera och levandegör informationen i takt med utvecklingen
  • Lyft fram dessa aspekter i samband med rekrytering och intern utbildning

Vill du få mer information om hur det är att leda i förändring och vad för krav förändringsarbetet ställer på kommunikationen? Läs också att leda i förändring.