Cookies

Kakor (”cookies”)

För att den här webbplatsen att fungera ordentligt och ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

Vad är cookies?

Kakor är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Dessa hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du besöker webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Cookies på Amendo.se

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för att kunna mäta och förbättra den. Det finns två typer av cookies:

  • Permanent cookie: sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
  • Sessioncookie: Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Statistik som vi samlar in utifrån besökare och trafik är i aggregerad form och innehåller aldrig någon form av personlig information. Cookies används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll.

Hur du kan kontrollera cookies

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. På de flesta moderna webbläsare finns dessutom ett s k ”inkognito-läge” vilket gör att cookies raderas varje gång du stänger ner webbläsaren.

Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

 

Cookies

In order for this site to function properly and provide you with the best user experience possible, we sometimes send small files to your computer. These files are called cookies. Most major websites do the same.

What are cookies?

Cookies are small text files that are stored on your computer, phone or tablet when you visit the site. These help the site remember your settings (such as username, language, text size and other presets) for a certain amount of time. The idea is that you should not have to redo the settings each time you visit the site or browse different pages.

Cookies at Amendo.se

Cookies on this site are used to improve the user experience and to measure and improve it. There are two types of cookies:

  • Permanent cookie: saves a file left on the visitor’s computer. It is used, for example, to be able to customize a website according to the visitor’s wishes, choices and interests and for statistical follow-up.
  • Session Cookie: While a visitor is on a web page, it is temporarily stored in the visitor’s computer memory. Session cookies disappear when you close your browser.

Statistics we collect based on visitors and traffic are in aggregated form and never contain any form of personal information. Cookies are not used to identify you as a person and the information collected is completely under our control.

How to control cookies

If you do not accept the use of cookies, you can disable cookies through your browser’s security settings. You can also set the browser to alert you every time the site tries to place a cookie on your computer. The browser can also delete previously stored cookies. In most modern browsers, there is also a so-called ”incognito mode”, which means that cookies are deleted every time you close the browser.

See your browser’s help pages for more information on how to see which cookies are stored in your browser, how to delete them, and make settings about whether or not cookies should be accepted.