Så ser sysselsättningen ut under 2014

Oförändrad eller ökad sysselsättning och fler besparings- eller effektiviseringsåtgärder under 2014. Det tror majoriteten av branschens chefer och medarbetare inom bank-, finans-, och ekonomisektorn i årets sysselsättningsbarometer.

Tre mobiltelefoner över träbord, Amendo

Nästan hälften av respondenterna som deltog i undersökningen tror att sysselsättningen kommer se ungefär likadan ut under 2014 som föregående år, medan 30 procent ser en ökning.

– Vi kan se en stabilisering under de senaste tre åren med en svag ökning det sista året, men även en tydlig skillnad mellan de två branscherna. Försäkringsbranschen har en mer positiv syn på sysselsättningen än bank- och finansbranschen. Det kan bero på att många bolag inom bank- och finanssektorn gått igenom stora förändringar medan försäkringsbranschen fortfarande befinner sig mitt i förändringsprocessen, berättar Amendos medarbetare som arbetar med HR och verksamhetsutveckling.

Olika sätt att lösa personalbehovet

Av de respondenter som trodde på en ökning, svarar nästan hälften av cheferna och HR att de i första hand kommer rekrytera externt för att lösa personalbehovet under 2014. Drygt en av fem kommer istället att internrekrytera.

– Vi ser i stort sett samma siffror som förra året. Båda branscherna väljer i första hand att rekrytera externt, men det är intressant att se att det skiljer sig åt en del mellan branscherna. I försäkringsbranschen tror 60 procent att man kommer rekrytera externt jämfört med bank- och finansbranschen där siffran ligger på knappt 40 procent. En av anledningarna till detta skulle kunna vara att försäkringsbranschen börjat titta på andra profiler till sina tjänster och gått ifrån det traditionella sättet att rekrytera på, säger Amendos medarbetare. Inom bank- och finans ligger den interna rekryteringen betydligt högre jämfört med försäkringsbranschen.

Mer besparingar väntar

Vi har sett ett stort fokus på besparingar och effektivisering i branschen under en lång tid, men med en intensifiering den senaste tiden. Därför valde vi att titta lite extra på just denna bit. Nästan 80 procent svarade att den egna avdelningen genomfört besparings- och/eller effektiviseringsåtgärder under de senaste två åren och 73 procent tror att fler åtgärder kommer genomföras under det närmaste året.

– Det här visar att branschen i allra högsta grad befinner sig mitt uppe i besparingar och effektiviseringar just nu. För oss bekräftar det den känsla vi fått under möten med våra kunder, berättar Amendos medarbetare.

De vanligaste besparings- och/eller effektiviseringsåtgärderna som gjorts är:

  • omorganisation
  • vakanta tjänster har ej blivit tillsatta
  • smartare arbetssätt
  • lean-arbete eller uppstyrt processarbete.

Fakta om Sysselsättningsbarometern

Amendo har för femte året i rad genomfört Sysselsättningsbarometern tillsammans med tidningen Finansliv. Syftet med undersökningen är att identifiera trender och tendenser kring arbetskraftsbehovet inom finansbranschen och ta reda på hur branschen ser på sysselsättningen under året. Undersökningen gick ut till 8 000 chefer och medarbetare inom bank-, finans- och försäkringsbranschen i Sverige varav 1 254 st var respondenter.