Hållbarhetspolicy

Amendos förhållningssätt till frågor som rör hållbart företagande definieras i vår hållbarhetspolicy. Policyn visar hur vi skapar en långsiktig och hållbar utveckling för företaget Amendo, våra medarbetare och kunder utifrån de tre huvudperspektiven ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Policyn sätter ramverket för Amendos agerande när det ska fattas kortsiktiga operativa beslut och även när företaget tittar på den mer långsiktiga strategiska utvecklingen.

Genom ett aktivt hållbarhetsarbete och ett tydligt ramverk skapar vi förutsättning för att hållbarhet på allvar skall bli en del av Amendos affär och företagskultur, drivet av möjligheten till bättre affärer. Vi belyser i vår policy viktiga frågor för att göra företaget långsiktigt lönsamt och en inspirationskälla till företagande med liten finansiell risk, lojal personal och nya kunder.

MILJÖMÄSSIGT ANSVAR

För Amendo är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Amendos miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Hållbarhetspolicy och handlingsplan revideras årligen av ledningsgrupp och inköpsansvarig, med avsikt att minimera miljöpåverkan och ständigt förbättra miljöarbetet.

Vi ser regelbundet över till exempel vår användning av ändliga resurser och har uttalade åtaganden som visar sig bl a genom:

 • Resande – Vi har en nyligen uppdaterad resepolicy där målet är att våra tjänsteresor skall vara både miljömässigt hållbara och kostnadseffektiva. Vi väljer alltid främst miljövänliga transporter, i första hand tåg (för längre resor) och allmänna kommunikationer (på lokal nivå). På Amendo erbjuder vi inte våra anställda tjänstebil.
 • Inköp – Vi väljer alltid ekologiska/miljömärkta alternativ, produktvalen ska vara miljö- och rättvisemärkta. T ex köper vi in ekologisk frukt, ekologiska mejeriprodukter och ekologisk mat och dryck till våra konsult- och kundaktiviteter.  Vi använder återanvänt papper till våra skrivare och vi har ett klimatsmart elavtal – elen vi använder kommer från grön el från vindkraft. Städning av våra kontor utförs med miljömärkta produkter.
 • Resurs- och energianvändning – På Amendo eftersträvar vi alltid att minimera uppkomsten av avfall. Vi återvinner, källsorterar och skickar i så stor utsträckning fakturor, offerter, avtal och annan dokumentation digitalt. Vi arbetar dessutom aktivt för att hålla en låg energianvändning på kontoren, bl a har våra datorskärmar och skrivare automatisk avstängning samt att vi vid inköp av nya energikrävande utrustning väljer modeller med lägsta elförbrukning.

SOCIALT ANSVAR (CSR)

Alla medarbetare på Amendo ska visa respekt, lagspela och utveckla goda relationer till kunder, kandidater och kollegor. Gentemot kund ska vi upprätthålla en hög integritet, agera oberoende och professionellt. Alla våra kandidater och medarbetare ska behandlas lika oavsett kön, ålder och bakgrund. Diskriminering och trakasserier ska inte förekomma.

 • Värderingar - Vårt arbetssätt ska präglas av våra grundläggande värderingar: Kund- och affärsfokus, Entreprenörskap, Kvalitetsfokus, Eget ansvar samt Laganda.
 • Mångfald och jämställdhet – Medarbetarna på Amendo arbetar under jämlika anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Olikhet i erfarenheter och yrkes- och livserfarenheter ses som en tillgång då vår målsättning är att skapa en attraktiv arbetsplats för alla människor vare sig bakgrund och tillhörighet, för att detta i sin tur bidrar till den dynamiska och kreativa företagskultur som vi vill åt. Alla med rätt kompetens skall känna sig välkomna att söka jobb i Amendokoncernen. Vi strävar även efter att ha en jämn fördelning av män och kvinnor. I dagsläget (december 2014) råder fördelningen 36% män och 64% kvinnor.  På chefs- och ledningsnivå är fördelningen 42% män och 58% kvinnor. Vi har högt till tak och öppen stämning där alla kan komma till tals, samtidigt som det råder en tydlig gräns över vilken jargong som är okej. Vi behandlar varandra med respekt och skämtar inte på andras bekostnad. Vi har ett öppet ledarskap där allas åsikter kommer fram, och små arbetsgrupper där cheferna sitter tillsammans med medarbetarna. 
 • Rekrytering - Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering både när vi rekryterar till oss själva och våra kunder. Kompetensbaserad rekrytering innebär att tydligt definiera vilken kompetens man letar efter i processen och sedan låta detta styra alla beslut genom rekryteringen. Det är en strukturerad rekryteringsmetod där den efterfrågade kompetensen styr rekryteringsprocessen, vilket främjar både mångfald och rättvisa. Metoden gör att andra ovidkommande faktorer och subjektivt tyckande elimineras så långt det är möjligt. Långsiktighet och potential är viktiga begrepp när vi på Amendo talar om rekrytering. Vi strävar efter att hitta personal som både skall utveckla och utvecklas med företaget och vara en hållbar resurs på sikt.
 • Friskvård – På Amendo uppmuntras medarbetarna att föra en hälsosam livsstil. Bl a erbjuds medarbetare på våra egna kontor gratis träningspass, fri tillgång till frukt samt gratis massage på arbetstid. Samtliga anställda på Amendo erhåller dessutom friskvårdsbidrag.  
 • Employer Branding – För att medarbetare (nuvarande och potentiella) skall känna till hur det är att jobba på Amendo har ett arbetsgivarlöfte tagits. Detta löfte (EVP – Employer Value Proposition) skall vara sant, unikt och attraktivt.
 • Samhällsengagemang - Vi har även inlett ett partnerskap med My Dream Now, ett socialt företag vars främsta syfte är att göra något konkret åt utanförskap och ungdomsarbetslöshet. My Dream Nows företagsidé är att frivilliga från arbetsliv och högskola inspirerar högstadie- och gymnasieelever att hitta vägar till jobb och drömmar. Områden med högst potential, d v s där det idag råder hög arbetslöshet, prioriteras. Från Amendos sida är syftet främst att nå ökat engagemang och lojalitet från anställda, när företaget arbetar konkret med social hållbarhet. Dels är det ett sätt för oss att bidra till mångfald i arbetslivet genom att medarbetarna får ökad förståelse för Sverige idag. Dels är det ett sätt för oss att behålla och attrahera talanger, bygga vidare på vår företagskultur och vårt varumärke.

AFFÄRSMÄSSIG HÅLLBARHET

Amendos ekonomiska ansvar innebär att vi ska sträva efter att vara en långsiktig arbetsgivare och leverantör av bemannings- och rekryteringstjänster, med målsättning om stabil tillväxt, stark balansräkning och låg finansiell risk.  Vi vet att en stabil och lönsam utveckling över tid skapar trygghet för både medarbetare och kunder.

Amendo arbetar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling genom att fokusera särskilt på tre områden:

 • Ökad kundnöjdhet och proaktivt förbättringsarbete.

Löpande utvärdering och omvärldsbevakning är centralt i utvecklingen och kvalitetssäkringen av våra processer. Vi jobbar alltid med att överträffa kundens förväntningar och där har vår lyhördhet mot våra kunder central betydelse. Genom att lyssna till kundernas behov och behålla ett öppet sinne hittar vi ofta tillsammans nya infallsvinklar på hur vi skall lyckas ännu bättre med våra processer. 

Vi är trygga i vår kunskap och vi ser alltid till att besitta den kunskap som våra kunder förväntar sig, samtidigt är vi övertygade om vikten av att aldrig se oss som fullärda utan våra kunder och nya infallsvinklar är av största vikt i utvecklings- och förbättringsarbetet av våra processer.

För att bibehålla en hög kompetensnivå internt är omvärldsbevakning något som är avgörande för våra medarbetare. Vi ställer krav på att alla medarbetare löpande håller sig uppdaterade på hur våra processer utvecklas generellt och specifikt inom den nisch vi är verksamma. Vi tar löpande del av nya rön, litteratur och artiklar vilket ger oss en tydlig indikator på vad marknaden behöver och kräver – hur den förändras, utvecklas och fungerar. Vi deltar även regelbundet i seminarier och engagerar oss i olika forum och nätverk där många i vår bransch är verksamma. Vi anordnar workshops för att diskutera aktuella frågor, tillfällena ger en möjlighet till ifrågasättande och reflektion och bidrar till att vi arbetar fram en effektiv process som håller hög kvalitet.

 • Stabil och god resultatutveckling.

God lönsamhet och stark finansiell ställning är viktiga faktorer som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Lönsamheten är också en förutsättning för investeringar som gör att företaget kan utvecklas i linje med den ökade kundnöjdhet och det proaktiva förbättringsarbete Amendo strävar efter.

I alla beslut som fattas inom Amendo finns hållbarhetsaspekter med som en integrerad del. På så sätt skapas ett ansvarsfullt ekonomiskt arbete på både kort och lång sikt.

Amendo har också en uttalad strategi av att ha en bred fördelning av kunder och samarbeten för att inte vara beroende av enskilda affärer eller kunder. Satsningar sker alltid utifrån en väl analyserad balans mellan lönsamhet och risk. En finansiell stabilitet ger möjlighet att fatta korrekta och långsiktiga affärsbeslut oberoende av konjunktur och externa finansieringsmöjligheter.

Inom företaget strävas alltid efter en god kommunikation och rapportering, både internt och externt, vilket bidrar till att stärka företagets kultur och de anställdas känsla av tillhörighet.

 • God etik och moral i vår affär

Vi strävar efter att vid alla tillfällen fatta beslut med både hjärta och hjärna. Vi ser att vi i varje affärsmässigt beslut har valmöjligheten att också väga in hur beslutet kan påverka både människor, miljö och vår verksamhet. Vi står upp för våra etiska och moraliska ställningstaganden och vi delar med oss av och upplyser våra kunder om vårt sätt att arbeta. Vi väljer att inte endast fokusera på ekonomiska vinningar utan vi har en stark övertygelse om att de moraliska och etiska aspekterna måste vara närvarande i alla våra processer. Om vi väljer att bortse från dessa tror vi att vi kan se en negativ utveckling för bolaget i form av ett försämrat rykte och minskat förtroende från kunder och kandidater – det har vi inte råd med.